Forskning/AFTO

Det är inte fullt klarlagt varför människor blir transpersoner, till exempel transvestiter och transsexuella. Att det rör sig om ett medfött fenomen anser de flesta forskare vara sannolikt. Trots att båda företeelserna funnits under historisk tid och i de flesta kulturer har vetenskapliga studier av dessa fenomen bara börjat. Gränsdragningen inom transområdet är flytande och behovet av forskning är mycket stort.

Av den anledningen inrättades en Forskningsfond 1993 på initiativ av Sam Larsson genom beslut i FPES styrelse för att aktivt stödja forskningen kring transvestism (som föreningen då var inriktad mot) och hålla kontakt med ny kunskap inom området. I Sverige hade viss forskning och en studie gjorts av Maj-Briht Bergström-Walan 1971 och en något större enkätundersökning av Anette Hall 1982. 1990 påbörjade Sam Larsson sin doktorsavhandling ”Det andra jaget vid manlig transvestism” med djupintervjuer av några av FPE:s medlemmar; arbetet avslutades med disputation 1997.

Välbesökta seminarier
Under 1990-talet arrangerade Forskningsfondens arbetsutskott bland annat två mycket välbesökta seminarier på Läkaresällskapet i Stockholm, varav ett med Virginia Prince (grundare av FPE i USA) som huvudtalare. Hon var en av de ledande forskarna i världen om transvestism.

Arbetsutskottet har också deltagit i av andra ordnade seminarier och på eget förlag givit ut boken ”Transvestism och det andra jaget” (1994) av Sam Larsson och Maj-Briht Bergström-Walan i samarbete med Anette Hall, samt publicerat den enkätbaserade studien ”Hustrur till transvestiter – deras attityder till manlig transvestism” (1995) i facktidskriften Nordisk Sexologi. Sam Larsson och Maj-Briht Bergström-Walan har även författat en artikel: ”Multi-sexuality, cross-dressing and the multiplicity of mind” (1999) publicerad i Scandinavian Journal of Sexology.

Modern syn
En modern syn på transgenderföreteelserna födde ett behov av förtydligande, varför FPES Forskningsfond i november 2000 namnändrades till AFTO (Akademin för Forskning inom TransgenderOmrådet) och en Instruktion för AFTO stadfästes av FPES årsmöte i mars 2002. Perspektivet vidgades till att omfatta hela transområdet även om visst fokus på transvestism kvarstod.

Hösten 2008 överlämnade AFTO en mycket omfattande rapport – Vem får man vara i vårt samhälle? – till Folkhälsoinstitutet. Detta är en av de mest omfattande kunskapsöversikterna om transfrågor som gjorts i Sverge. Rapporten har utarbetats av Sam Larsson, John Lilja och Bjöörn Fossum i samarbete med Maj-Briht Bergström-Walan och Marianne Berg.
Läs mer: ”Vem får man vara i vårt samhälle? Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa” eller ”Vem får man vara i vårt samhälle? En kort introduktion”.

I AFTOs uppgifter ingår att – i mån av tid och resurser – kritiskt granska den pågående forskningen, genomföra mindre och väl avgränsade projekt i egen regi, bistå med handledning för studerande som skriver specialarbeten inom transområdet, och att i samarbete med intresserade forskare, psykologer, sociologer, antropologer och FPES medlemmar medverka till att viktiga frågor som berör transföreteelsen redovisas i översiktsartiklar.

Utöver dessa allmänna syften ska AFTO i mån av ekonomiska resurser bjuda in kunniga personer med intressanta tankar kring transområdet att presenteras på något FPES-möte eller seminarium.

Kontakta AFTO

 

Bookmark and Share

Kommentera