FPES fokusfrågor

I vårt arbete med att stärka transpersoners ställning i samhället fokuserar vi på de frågor som för tillfället är mest angelägna. Här är de frågor FPES huvudsakligen  driver för närvarande.

Principen om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde är en viktig utgångspunkt för FPES arbete. Våra fokusfrågor syftar som sagt till att stärka transpersoners ställning i samhället, men vårt arbete med de mänskliga värdena kan också komma bredare grupper, och hela befolkningen, till del.


NEUTRALA PERSONNUMMER

LIKVÄRDIG VÅRD FÖR TRANSPERSONER

Bakgrund
I vården av personer med könsdysfori som genomgår transitionsprocess eller utreds, är skillnaderna stora mellan olika landsting. För dessa generellt gäller att kunskapen i vården lämnar mycket övrigt att önska.

Varför driver FPES frågan?
FPES vill åstadkomma såväl kompetenshöjning som likabehandling inom vården av personer med könsdysfori. Behovet är särskilt stort inom primärvården som ofta är den första instans den vårdsökande möter. Även reglerna för tillgänglighet och ersättning behöver harmoniseras mellan landstingen.

Huvudargument
Bättre utnyttjande av tillgänglig specialistkompetens på området.
Effektivisera arbetet med förebyggande av psykisk ohälsa hos personer med könsdysfori.
Socialstyrelsens kunskapsstöd måste genomföras fullt ut i hela landet.
Landstingen bestämmer själva över vilka resurser de vill tilldela. FPES mål är att förmå fler landsting att agera efter en ”best practice”-modell för att tillgodose varje enskild patients behov i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens § 2 a.


BEMÖTANDEFRÅGOR

Bakgrund
Omgivningens okunskap leder ofta till att transpersoner får ett sämre bemötande än andra – det gäller såväl myndigheter som vård, skola och omsorg. Även i arbetslivet, serviceinrättningar och i umgänget mellan privatpersoner orsakar kunskapsbristen svårigheter för transpersoner i vardagen.

Varför driver FPES frågan?
Transpersoner är en grupp som ofta upplever sig utsatt. FPES vill underlätta för transpersoner att leva öppet och bli lika respektfullt bemötta i vardagen som alla andra.

Huvudargument
Rätten till ett respektfullt bemötande gäller alla människor. Ingen ska behöva utsättas för nedsättande behandling i det offentliga rummet. Ingen ska heller behöva försvara sin identitet eller agera företrädare för sin grupp i möten med omgivningen.

Bookmark and Share

Kommentera