Transvestitföreningen FPES yttrande över SOU 2007:16 – Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag

Sammanfattning

Transvestitföreningen FPES anser:

  • Att det är viktigt att i en utredning ge nämnda grupper av människor möjlighet att beskriva sig själva. Transvestiter ska i betänkandet, som grupp, inte beskrivas av en förening (i detta fall föreningen Benjamin) som varken har kompetens om eller representerar transvestiter. Utredningen borde ha kontaktat FPES.
  • Att utredningen använder sig av ett moralkonservativt språkbruk som kan uppfattas som fördomsfullt och okunnigt. Detta är särskilt olyckligt med tanke på att korrigering av betänkandet inte är möjlig.
  • Att utredningen inte är konsekvent i bruket av uttryck och definitioner med anknytning till transvestism vilket skapar förvirring och ger ett slarvigt intryck.
  • Att namnlagen och/eller dess tillämpning skyndsamt ändras så att myndiga personer själva bereds möjlighet att fritt välja sina förnamn utan staten lägger sig i valet. Denna typ av förmynderi är onödig och irriterande.

Där inte annat anges avser citat och sidhänvisningar SOU 2007:16.

Bakgrund

FPES är en förening för transvestiter och föreningens namn uttyds Transvestitföreningen FPES (Full Personality Expression- Sverige). FPES fick under ett seminarium med delar av Riksdagens HBT-Grupp, vetskap om utredningen SOU 2007:16 Ändrad könstillhörighet-förslag till ny lag den 7 Maj 2007.

FPES fick då också vetskap om att utredningen kunde beröra FPES medlemmar. En arbetsgrupp ur föreningen har granskat utredningen med utgångspunkt från föreningens intresse.

Avgränsningar

FPES har i yttrandet inte uttalat sig om utredningens slutsats i frågan om ändrad könstillhörighet eftersom sådan i allmänhet inte är aktuell för gruppen transvestiter. Dock förekommer frekvent hänvisningar i utredningen till gruppen transvestiter med stor begreppsförvirring, som följd. Detta kan i förlängningen få svåra konsekvenser för FPES medlemmar i det fall felaktiga och kränkande definitioner används efter åberopande av SOU 2007:16. Yttrandet innehåller också uttalanden beträffande namnlagens tillämpning.

Definitioner av begreppet transvestit

FPES vill i sitt yttrande lyfta fram vikten av att rätt definiera olika begrepps innebörd. Det förekommer olika definitioner av de olika begreppen könsidentitet, -tillhörighet och – uttryck. Många av de som kallar sig själva transvestit har en egen personlig definition av sin könsidentitet. Detta samtidigt som de flesta andra människor aldrig reflekterar över sin könsidentitet. Särskilt viktigt är det att i en utredning av detta slag sträva efter en korrekt och heltäckande bild av begreppsapparaten. Tydlighet och konsekvent tillämpning är också förutsättningar för att undvika oönskade effekter av en lag, som kan påverka en redan utsatt grupp. För att belysa problematiken vill FPES ge några exempel på divergerande definitioner av samma begrepp i utredningsförslaget.

I ordlistan använder utredningen en definition av transvestit som för FPE-S verkar syfta på Socialstyrelsens klassifikationssystem som är en svensk version av ICD-10 F65.1 (Fetischistisk transvestism). Denna diagnos (F65.1) är egentligen inte en typ av transvestism utan det är en typ av fetischism, vilket dess placering i ICD10 visar, dvs. störning av sexuella preferenser. Den torde därför inte vara relevant för utredningen.

Transvestit
Person som bär det motsatta könets kläder för att uppnå sexuell upphetsning samt för att likna en person av det motsatta könet (SOU2007:16 sidan 23)

Den definition som FPES använder i sin informationsfolder ”Transvestism – kort information om en minoritet” (bilaga), vilken för allmänheten försöker beskriva varför vi bryter mot normen, skulle passa bättre i sammanhanget:

Transvestit
En transvestit är tillfreds med sitt biologiska kön, men använder sig mer eller mindre ofta, helt eller delvis av det andra könets kläder, attribut och roll för att må bra.

(Transvestism – kort information om en minoritet under ord och uttryck) eller den definition som tidigare statliga utredningar (SOU 2006:22) med stöd av ICD-10 F64.1 använt sig av.

Transvestit
En person som mer eller mindre ofta, helt eller delvis klär sig i det ”motsatta könets” kläder och roll för att må bra.

Vidare vill FPES protestera mot det allvarliga i att Patientföreningen Benjamin tillåts definiera en grupp (transvestiter) vilka de inte har mandat att representera. Detta samtidigt som den förening som just representerar denna grupp (transvestiter) inte tillfrågas överhuvudtaget. Se följande citat

(Patientföreningen Benjamin) […] anser det vara kränkande för transexuella att förknippas med bl.a. transvestiter, eftersom de senares könsidentitetsuttryck har sexuell innebörd (SOU 2007:16 sid 38, punkt 2.2, fjärde stycket)

Också detta syftar förmodligen på ICD F65.1.

Senare används en definition som närmar sig ICD-10 F64.1 och som är mer relevant enligt FPES.

när någon bär det motsatta könets kläder för att uppnå tillfällig, men inte permanent, tillhörighet i den andra könsrollen. (SOU 2007:16 sid 51 sista meningen)

Vidare citeras Patientföreningen Benjamins beskrivning av transvestiter på ett sätt, som kan uppfattas mycket kränkande av FPES medlemmar.

Real Life Experience […] vilket innebär att den transexuella tvingas se ut som en transvestit (SOU 2007:16 sid 97, 5.2.1, andra stycket)

Avslutningsvis

[…] De flesta blir homosexuella, några blir transvestiter, andra heterosexuella men de flesta har inte längre någon könsidentitetsstörning (SOU 2007:16 sid 144, 6.1.8, sista meningen)

förutsätter utredningen att homosexuella inte kan vara transvestiter och att transvestiter inte kan vara heterosexuella. Vilken sexuell läggning menar utredningen att transvestiter har? Eller menar utredningen att transvestism är en sexuell läggning? FPES hänvisar till sin informationsfolder ”Transvestism – kort information om en minoritet” (bilaga) som beskriver transvestiters sexuella läggningar så här

Transvestism handlar om könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Vi är förmodligen rätt lika den övriga befolkningen. De flesta är heterosexuella, andra bisexuella eller homosexuella. (Transvestism – kort information om en minoritet De 11 vanligaste frågorna… vanliga frågor, fråga 6.)

Namnlagen

Tillämpningen av namnlagen beträffande rätten att förvärva könskonträra förnamn kan beröra även FPES medlemmar. Namnet är för de flesta människor en del av personligheten, och betyder mycket för bekräftelsen av personlighet och identitet. För många transvestiter skulle möjligheten att få välja ett könskonträrt namn visa att samhället bejakar mångfald och att olikheter är det bränsle som för vårt samhälle framåt. Dessutom skulle möjligheten att få välja ett könskonträrt namn i hög grad underlätta vardagslivet för FPES medlemmar. FPES anser därför att varje myndig människa oavsett könsidentitet, -tillhörighet och/eller -uttryck ska ha rätt att lägga till, ta bort eller byta ut förnamn utan hänsyn till om namnet är könsneutralt, könsspecifikt eller för den aktuella personen könskonträrt.

Slutligen

FPES anser att förvirringen i språkbruk visar på slarv och/eller okunskap och fördomar. Som FPES tidigare uttryckt är ett korrekt, konsekvent och adekvat språk en nödvändighet. Det är av största vikt att statliga utredningar inte använder felaktiga och kränkande formuleringar som härigenom riskerar att spridas till framtida utredningar och lagförslag. FPES hade med största nöje medverkat till att förklara begrepp och språkbruk om vi blivit tillfrågade. FPES förutsätter en positiv och konstruktiv handläggning av yttrandet.

Bilaga 1: Transvestitföreningen FPES folder ”Transvestism-kort information om en minoritet”

I detta ärende har Tina Adolfsson varit föredragande. Yttrandet har tagits fram i samråd med Jan-Olov Madeleine Ågren.

För FPES:
Nadja Karlsson
Ordförande

Tina Adolfsson
Styrelseledamot

Bookmark and Share

Lämna ett svar