Likvärdig vård för transpersoner

Bakgrund
I vården av personer med könsdysfori som genomgår transitionsprocess eller utreds är skillnaderna stora mellan olika landsting. För dessa generellt gäller att kunskapen i vården lämnar mycket övrigt att önska.

Varför driver FPES frågan?
FPES vill åstadkomma såväl kompetenshöjning som likabehandling inom vården av personer med könsdysfori. Behovet är särskilt stort inom primärvården som ofta är den första instans den vårdsökande möter. Även reglerna för tillgänglighet och ersättning behöver harmoniseras mellan vårdregionerna.

Huvudargument
Bättre utnyttjande av tillgänglig specialistkompetens på området.
Effektivisering av arbetet med förebyggande av psykisk ohälsa hos personer med könsdysfori.
Socialstyrelsens kunskapsstöd måste genomföras fullt ut i hela landet.
Vårdregionerna bestämmer själva över vilka resurser de vill tilldela. FPES mål är att förmå fler vårdregioner att agera efter en ”best practice”-modell för att tillgodose varje enskild patients behov i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens § 2 a.

Bookmark and Share