Neutrala personnummer

Bakgrund
Dagens personnummer är konstruerade på ett sådant sätt att det lätt går att läsa ut såväl en persons ålder som kön och därmed också förväntat könsuttryck. Detta kan orsaka problem för transpersoner som uppvisar ett annat könsuttryck än vad personnumret anger. Dessutom, om ett tredje juridiskt kön skulle införas, måste konstruktionen av personnumren ändras. Dagens system tillåter endast kvinna eller man eftersom det är baserat på jämn och udda siffra.

Varför driver FPES frågan?
FPES anser att ett modernt personnummer ska vara konstruerat så att ingen personlig information kopplad till diskrimineringsgrund kan utläsas. FPES syfte är också att underlätta vardagen för transpersoner genom att icke-diskriminerande personnummer införs.

Huvudargument
Att skydda den personliga integriteten. Ingen ska per automatik behöva dela personlig information som ålder, kön och därmed förväntat könsuttryck med obehöriga.

Andra argument
Personnummer är en bristvara vissa dagar på året då endast 499 män och 500 kvinnor är tillåtna i dagens personnummer. Att ta bort den binära könsmarkeringen skulle på kort sikt ge tillgång till alla 999 möjliga nummer per dag.

Person med ”annan” könsbeteckning får problem att erhålla ett neutralt svenskt personnummer.

Könsgrundad statistik är ett argument som framförs som försvårande om man skulle ta bort könstillhörigheten i personnumret. Men det finns ett annat fält i folkbokföringen och i SPAR som innehåller könsmarkeringen. Motsvarande fält finns för ålder.

De internationella reglerna för pass mm innehåller redan alla nödvändiga förutsättningar för ändringar.

Utredningar om personnummer
Gällande om fokusfrågor Lag
Folkbokföringslag (1991:481) Personnummer regleras i 18 §
Personnummer och samordningsnummer, SOU 2008:60 (pdf 1 MB) Ej ny lag eller förordning
Bilaga (pdf 16 kB)
Personnummer och samordningsnummer, prop.2008/2009:111 (pdf 529 kB)
Personnummer och samordningsnummer, lagrådsremiss (pdf 448 kB) Ej ny lag eller förordning
Dataskyddsförordningen, dir. 2016:15 (pdf 300 kB) Kanske kan påverka, bevakas.

 

Bookmark and Share