”Steriliseringskrav bör avskaffas”

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ändringar i lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Ändringarna innebär bland annat att den som ansöker om fastställelse av ändrad könstillhörighet inte längre måste vara svensk medborgare och ogift. I lagrådsremissen görs också bedömningen att det nuvarande kravet att den sökanden ska ha genomgått sterilisering eller av annan orsak sakna fortplantningsförmåga bör avskaffas. De rättsliga konsekvenserna av en sådan ändring bör utredas skyndsamt innan regeringen återkommer med ett förslag till lagstiftning i denna del, skriver socialdepartementet i ett pressmeddelande.

I ärenden där ansökan avser ett barn ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande på ålder och mognad. I lagrådsremissen föreslås också att utländska domar och beslut om att en persons könstillhörighet har ändrats under vissa förutsättningar ska anses som giltiga i Sverige.

Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall trädde i kraft den 1 juli 1972 och har med några undantag varit oförändrad sedan dess. Det finns behov av att justera lagstiftningen för att harmonisera den med annan lagstiftning och ta bort regler som är otidsenliga, menar regeringen.

I steriliseringslagen föreslås bland annat ändringar med innebörd att samma krav ska ställas för sterilisering oavsett om patienten är svensk eller utländsk medborgare. Det föreslås vidare att lagen om kastrering ska upphävas. Det förklarar socialdepartementet i pressmeddelandet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

By Published On: 15 mars, 2012