Internationella deklarationen om könsrättigheter

På FPES årsmöte den 16 mars 2002 antogs Den internationella deklarationen om könsrättigheter (International Bill of Gender Rights, IBGR).

Deklarationen utarbetades och antogs av Conference on Transgender Law and Employment Policy (ICTLEP) den 26–29 augusti 1993 i Jogjakarta i Indonesien. Den är därför även känd  som Jogjakartadeklarationen.

Den internationella deklarationen om könsrättigheter innehåller följande paragrafer:

  1. Rätten att definiera en könsidentitet.
  2. Rätten till ett fritt uttryck av sin könsidentitet.
  3. Rätten till att erhålla och behålla anställning samt till rättvis lön.
  4. Rätten att tillgå offentliga inrättningar och aktiviteter.
  5. Rätten att bestämma över och förändra sin egen kropp.
  6. Rätten till kompetent och professionell vård.
  7. Rätten till frihet från psykiatrisk diagnos eller behandling.
  8. Rätten till en sexualitet
  9. Rätten att bilda hängivna, kärleksfulla förhållanden och ingå äktenskap.
  10. Rätten att bli med barn, föda barn och adoptera barn, uppfostra och vara vårdnadshavare samt utöva föräldraskap

§ 1 Rätten att definiera en könsidentitet
Alla människor bär inom sig själva en ständigt levande idé om vem de är och vad de är kapabla att uppnå. Individens känsla av vem man är bestäms inte av genetiskt kön, genitalier, tilldelat kön vid födsel, eller initial könsroll. Med detta menas att en individs identitet och förmågor inte får begränsas av vad samhället bedömer vara maskulint eller feminint beteende. Det är grundläggande att individer har rätten att under livets gång definiera och omdefiniera sin egen könsidentitet. Detta oavsett genetiskt kön, genitalier, tilldelat kön vid födsel eller initial könsroll.

Därför ska alla människor ha rätten att definiera sin egen könsidentitet oavsett genetiskt kön, genitalier, tilldelat kön vid födsel eller initial könsroll. Vidare ska ingen individ förnekas sina mänskliga eller medborgerliga rättigheter på grund av självdefinierad könsidentitet som inte är i överensstämmelse med genetiskt kön, genitalier, tilldelat kön vid födsel eller initial könsroll.

§ 2 Rätten till ett fritt uttryck av sin könsidentitet
Givet rätten att själv definiera sin könsidentitet har alla människor en motsvarande rätt till ett fritt uttryck av sin upplevda könsidentitet.

Därför ska alla människor ha rätt till ett fritt uttryck av sin självdefinierade könsidentitet. Vidare ska ingen individ förnekas sina mänskliga eller medborgerliga rättigheter på grund av sin självdefinierade könsidentitet.

§ 3 Rätten till att erhålla och behålla anställning samt till rättvis lön
Givet den ekonomiska strukturen i det moderna samhället har alla människor rätten att utbilda sig och vara verksamma i ett arbete eller yrke som ett sätt att erhålla tak över huvudet, mat för dagen och livets andra nödvändigheter. Detta för sig själva och de människor som är beroende av dem. Denna rätt att erhålla och behålla anställning samt rätten till rättvis lön för arbete gäller oavsett genetiskt kön, genitalier, tilldelat kön vid födsel eller initial könsroll.

Därför ska individer inte förnekas utbildning och verksamhet i ett arbete eller yrke, rätten att erhålla och behålla anställning eller rättvis lön för arbete på grund av genetiskt kön, genitalier, tilldelat kön vid födsel eller initial könsroll eller på grundval av självdefinierad könsidentitet eller uttrycket av densamma.

§ 4 Rätten att ha tillgång till offentliga inrättningar och aktiviteter
Givet rätten att definiera sin egen könsidentitet och motsvarande rätt till fritt uttryck av självdefinierad könsidentitet följer att ingen borde förnekas tillgång till utrymme eller deltagande i aktiviteter på grund av att självdefinierad könsidentitet inte är i överensstämmelse med genetiskt kön, genitalier, tilldelat kön vid födsel eller initial könsroll.

Därför ska ingen individ förnekas tillgång till utrymme eller deltagande i aktivitet på grundval av att självupplevd könsidentitet inte är i överensstämmelse med genetiskt kön, genitalier, tilldelat kön vid födsel eller initial könsroll.

§ 5 Rätten att bestämma över och förändra sin egen kropp
Alla människor har rätten att bestämma över sina kroppar vilket inkluderar rätten till kosmetisk, kemisk och kirurgisk förändring. En förändring som dessutom är ett sätt att ge uttryck för självupplevd könsidentitet.

Därför ska inga individer förnekas rätten att förändra sina kroppar som ett sätt att uttrycka sin upplevda könsidentitet. Vidare ska inga individer förnekas sina mänskliga eller medborgerliga rättigheter på grundval av att de har förändrat sina kroppar kosmetiskt, kemiskt eller kirurgiskt eller vill göra detta som ett sätt att uttrycka sin könsidentitet.

§ 6 Rätten till kompetent och professionell vård
Givet individens rätt att definiera sin egen könsidentitet och rätten att förändra sin egen kropp som ett sätt att uttrycka sin upplevda könsidentitet borde ingen individ förnekas tillgång till kompetent och professionell vård på grundval av individens genetiska kön, genitalier, tilldelat kön vid födsel eller initial könsroll.

Därför ska ingen individ förnekas kompetent medicinsk eller annan professionell vård vid kosmetisk, kemisk eller kirurgisk förändring av sin kropp på grundval av genetiskt kön, genitalier, tilldelat kön vid födsel eller initial könsroll.

§ 7 Rätten till frihet från psykiatrisk diagnos eller behandling
Givet rätten att definiera sin könsidentitet borde individer inte bli föremål för psykiatrisk diagnos eller behandling baserad enbart på deras könsidentitet eller könsroll.

Därför ska ingen individ bli föremål för psykiatrisk diagnos eller behandling som mentalt störd eller sjuklig enbart på grundval av en upplevd könsidentitet eller könsuttryck.

§ 8 Rätten till en sexualitet
Givet rätten till en självdefinierad könsidentitet har varje samtyckande vuxen en motsvarande rätt till fritt uttryck av sin sexualitet.

Därför ska ingen individ förnekas sina mänskliga eller medborgerliga rättigheter på grund av sin sexualitet. Vidare ska ingen individ förnekas mänskliga eller medborgerliga rättigheter för uttryckandet av sin upplevda könsidentitet genom sexuella handlingar mellan samtyckande vuxna.

§ 9 Rätten att bilda hängivna, kärleksfulla förhållanden och ingå äktenskap
Givet alla människors rätt till fritt uttryck av sin upplevda könsidentitet och rätten till sexuellt uttryck som en form av könsuttryck följer motsvarande rätt att bilda hängivna, kärleksfulla förhållanden med varandra. Samt att ingå giftermål oavsett deras partners genetiska kön, genitalier, tilldelat kön vid födsel eller initial könsroll.

Därför ska ingen individ förnekas rätten att bilda hängivna, kärleksfulla relationer med varandra samt ingå äktenskap på grundval av deras partners genetiska kön, genitalier, tilldelat kön vid födsel eller initial könsroll. Eller på basis av deras partners uttryck för sin könsidentitet.

§ 10 Rätten att bli med barn, föda barn och adoptera barn, uppfostra och vara vårdnadshavare samt utöva föräldraskap
Givet rätten att bilda hängivna, kärleksfulla förhållanden med varandra samt ingå äktenskap tillsammans med rätten att uttrycka upplevd könsidentitet och rätten till sexuellt uttryck har individer motsvarande rätt att bli med och föda barn. Vidare rätt till att adoptera barn, uppfostra barn, inneha omvårdnaden av barn, adopterade eller inte, och att utöva föräldraskap. Detta oavsett genetiskt kön, genitalier, tilldelat kön vid födsel, eller initial könsroll och oavsett upplevd könsidentitet och uttryck för densamma.

Därför ska individer inte förnekas rätten att bli med barn, föda barn, eller adoptera barn, inte förnekas uppfostra barn och att vara vårdnadshavare av barn, adopterade eller inte, på grundval av deras eget, deras partners, deras barns genetiska kön, genitalier, tilldelat kön vid födsel, initial könsroll eller på grund av självdefinierad könsidentitet eller uttrycket för könsidentiteten.