Forskning/AFTO

Det är inte fullt klarlagt varför människor blir transpersoner. Att det rör sig om ett medfött fenomen anser de flesta forskare sannolikt. Trots att trans- företeelsen funnits under historisk tid och i de flesta kulturer har vetenskapliga studier av dessa fenomen börjat sent. Gränsdragningen inom transområdet är flytande och behovet av forskning är mycket stort.

 

AFTO (Arbetsgruppen för forskning inom transområdet)

Förkortningen AFTO har funnits som namn på en forskningsgrupp i föreningen sedan år 2000 (se nedan). I AFTOs uppgifter ingår att bevaka den pågående forskningen, genomföra mindre och väl avgränsade projekt i egen regi och att i samarbete med intresserade forskare, psykologer, sociologer, antropologer och FPES medlemmar medverka till att viktiga frågor som berör transföreteelsen redovisas i översiktsartiklar.

Utöver dessa allmänna syften kan AFTO i mån av ekonomiska resurser bjuda in kunniga personer med intressanta tankar kring transområdet att presenteras på något FPES-möte eller seminarium.

AFTO har åtta medlemmar. De utgörs av vetenskapligt intresserade FPES-medlemmar och av deltagare från professionen (läkare, psykologer osv.)

Kontakta AFTO

 

AFTOs tillkomsthistoria och tidigare verksamhet

På initiativ av Sam Larsson inrättades en Forskningsfond 1993 genom beslut i FPES styrelse för att aktivt stödja forskningen kring transvestism (som föreningen då var inriktad mot) och hålla kontakt med ny kunskap inom området. I Sverige hade viss forskning och en studie gjorts av Maj-Briht Bergström-Walan 1971 och en något större enkätundersökning av Anette Hall 1982. 1990 påbörjade Sam Larsson sin doktorsavhandling ”Det andra jaget vid manlig transvestism” med djupintervjuer av några av FPES medlemmar; arbetet avslutades med disputation 1997.

Tidig inriktning mot transvestism
Under 1990-talet arrangerade Forskningsfondens arbetsutskott bland annat två mycket välbesökta seminarier på Läkaresällskapet i Stockholm, varav ett med Virginia Prince (grundare av FPE i USA) som huvudtalare. Hon var en av de ledande forskarna i världen om transvestism.

Arbetsutskottet deltog också i av andra anordnade seminarier och gav på eget förlag ut boken “Transvestism och det andra jaget” (1994) av Sam Larsson och Maj-Briht Bergström-Walan i samarbete med Anette Hall, samt publicerade den enkätbaserade studien ”Hustrur till transvestiter – deras attityder till manlig transvestism” (1995) i facktidskriften Nordisk Sexologi. Sam Larsson och Maj-Briht Bergström-Walan publicerade även en artikel: ”Multi-sexuality, cross-dressing and the multiplicity of mind” (1999) i Scandinavian Journal of Sexology.

Vidgning till hela transområdet
En vidgning till hela transområdet framkallade ett behov av förtydligande, varför FPES Forskningsfond i november 2000 namnändrades till AFTO (Akademin för Forskning inom TransgenderOmrådet) och en instruktion för AFTO stadfästes av FPES årsmöte i mars 2002. Perspektivet vidgades till att omfatta hela transområdet även om visst fokus på transvestism kvarstod.

Hösten 2008 överlämnade AFTO en mycket omfattande rapport – Vem får man vara i vårt samhälle? – till Folkhälsoinstitutet. Detta var då en av de mest omfattande kunskapsöversikterna om transfrågor som gjorts i Sverge och ska ses som ett historiskt dokument om hur samhället genom åren har sett på transpersoner. Rapporten utarbetades av Sam Larsson, John Lilja och Bjöörn Fossum i samarbete med Maj-Briht Bergström-Walan och Marianne Berg. Läs mer: ”Vem får man vara i vårt samhälle? Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa” eller “Vem får man vara i vårt samhälle? En kort introduktion”.

På FPES årsmöte 2014 beslöts att den skall uttydas som Arbetsgruppen för Forskning inom TransOmrådet. I den sedan dess gällande instruktionen för AFTO framhålls att verksamheten inte är begränsad till något visst perspektiv eller någon viss forskningsinriktning. Arbetsgruppen är fri att efter egna överväganden fokusera på frågeställningar, undersökningar och så vidare som den finner angelägna. Arbetsgruppen har de senaste åren varit vilande men vi räknar med att under 2021 åter sätta i gång verksamheten.

Några begrepp som handlar om transpersoner

är ett samlingsbegrepp som vanligen avser individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerades för dem vid födseln. Begreppet transperson motsvarar i stort sett engelskans transgender.

som i transperson, transvestit, transsexuell, är latin för ”på andra sidan”, och motsatsen är cis, som betyder ”på den här sidan”. En cisperson överensstämmer med vår kulturs könsnormer.

är en beteckning för transperson som av många anses vara banaliserande och kränkande. Att transa, med det menas att ikläda sig ett annat köns uttryck, i stället är byta om att föredra.

som exempelvis i ordet transsexualism, betyder kön och handlar inte om sexualitet.

är ett uttryck som i olika sammanhang kan avse antingen biologiskt, mentalt, socialt eller juridiskt kön. Kortfattat kan sägas att biologiskt kön är det kroppsliga, mentalt kön är det självupplevda (dvs könsidentiteten), socialt kön (genus, på engelska gender) är det som relaterar till omgivningen och juridiskt kön det som är rättsligt registrerat.

(tidigare kallat könskorrigering) är en procedur som många transsexuella genomgår. En transsexuell person byter inte kön utan förändrar sitt biologiska och/eller juridiska kön så att det stämmer överens med personens mentala kön.

betyder Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner. T står för samlingsbegreppet transpersoner och inte för transsexuella, vilket är en vanlig missuppfattning.

är en person som mer eller mindre ofta använder ett annat köns könsuttryck, som kläder, röstläge, kroppspråk och andra attribut. Transvestism kan sägas vara ett könsuttryck. Ordet transvestit är bildat av latinets trans ”på/till andra sidan” och vestitus ”klädd”.

är en person som har ett annat mentalt kön än sitt biologiska och juridiska kön (om könsbekräftande behandling inte har genomförts). Transsexualism är en medicinsk diagnos och kan sägas handla om könsidentitet. Se även könsbekräftande benhandling.

“Female to Male” = “kvinna till man” och MTF “Male to Female” = “man till kvinna”. Ett vanligt sätt att klargöra både vilket kön personen har/hade biologiskt och vilket kön personen ger uttryck för, känner sig som eller anser sig ha.

Ett stort antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta begrepp. Kortfattat är det en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är otypisk. ”Inter” betyder ”mellan” på latin och ”sexus” betyder ”kön”. Intersexuell betyder således ”mellan könen”. Intersexuella är en heterogen grupp och en del av dem kan räkna sig som transpersoner.

är ett begrepp som på engelska motsvarar det svenska begreppet transperson. Men på svenska har transgender/transgenderist kommit att beteckna personer som identifierar sig med ett kön som är motsatt deras biologiska, detta oavsett om eller hur mycket personen uttrycker det i sitt yttre.

är en person som definierar sig som att befinna sig mellan, i båda eller bortom de traditionella könen.

är en person som omväxlande definierar sig som man eller kvinna.

är en person som inte anser sig tillhöra något kön.

kan en person kalla sig som identifierar sig som mellan, bortom eller tillhörig båda könskategorierna kvinna/man. Begreppet används ibland för könsidentiteter som  inte följer tvåkönsnormen, till exempel intergender eller genderqueer. Kan även beteckna att personen inte identifierar sig med något kön alls. (Binär = som innehåller två beståndsdelar.)

kan beskrivas som en stark och ihållande känsla av att vara tilldelad fel kön. Ofta är denna känsla förknippad med ett psykiskt lidande och kan medföra en nedsatt förmåga att fungera i vardagen. Personer med könsdysfori kan därför få tillgång till könsbekräftande vård och behandling. (Dysfori = vantrivsel.)

innebär  att en persons könsidentitet inte stämmer överens med det kön som blev tilldelat vid födseln. (Inkongruens = oöverensstämmelse.)

kan innebära olika saker. Begreppet grundar sig i ett ifrågasättande av dominerande idéer om normalitet i fråga om kön och sexualitet. Det kan röra personers sexuella  läggning, könsidentitet och relationer men även genusteori, aktivism och ideologi.

är en person som har ett annat mentalt kön än sitt biologiska och juridiska kön (om könsbekräftande behandling inte har genomförts). Transsexualism är en medicinsk diagnos och kan sägas handla om könsidentitet. Se även könsbekräftande benhandling.

är en person som klär sig som ett annat kön för att underhålla. Uppfattningarna är olika om huruvida dragpersoner ska räknas som transpersoner.

är könsneutrala pronomen.

är ett ofta använt uttryck som innebär att vårt samhälle har en social norm som utgår ifrån att alla människor är antingen män eller kvinnor, att män ska vara maskulina och att kvinnor ska vara feminina och att män och kvinnor ska vara attraherade av varandra. Det förutsätts att man upplever sig tillhöra det kön man tilldelades vid födelsen. Personer som inte passar in i den mallen riskerar att osynliggöras, diskrimineras och trakasseras.