Dags att skrota könstänkandet

Debatten om det tredje könet har kommit upp igen, efter medieuppgifter om att Tyskland ska ha infört ett tredje kön och att Miljöpartiet och Vänstern i Sverige vill införa ett tredje kön. Därför känns det angeläget att markera Transföreningen FPES åsikt i frågan. Men vad är kön och vad har det för betydelse?

Ser vi det rent juridiskt så tilldelas alla ett kön vid födseln, baserat på anatomin. Men vi definierar oss inte efter juridiken. På samma sätt som jag kan vara född i USA och ändå definiera mig som svensk kan jag vara född kvinna och definiera mig som man eller tvärtom.

Vad är ett kön och vad bygger vår identitet som man/kvinna? Är det vår anatomi som skapar vilket kön vi identifierar oss med, eller sitter könsidentiteten mellan öronen? Alla har sin en egen syn på vad som är manligt eller kvinnligt, samtidigt som det finns en kollektiv norm om vad manlighet respektive kvinnlighet innebär. Men normen varierar över tid och mellan kulturer. Det som i en kultur eller tidsepok anses kvinnligt kan i en annan kultur och tid ses som mycket okvinnligt. På 1700-talet ansågs det bland de högre klasserna vara manligt att kunna gråta, att fälla en tår vid rätt tillfälle tydde på ett utvecklat och känsligt sinnelag, vilket kvinnor inte ansågs ha!

Om vi analyserar vad ett kön är, kan vi tala om fyra olika könsnivåer: den juridiska, den biologiska, den sociala och den mentala – det vill säga könsidentiteten. Alla människor definierar sig avseende kön, som man eller kvinna, både och eller varken eller. Det sociala könet avser hur omgivningen uppfattar din könstillhörighet, baserat på klangfärg på rösten, gester eller rörelsemönster.

När det gäller det biologiska könet föds det, varken vi vill eller inte, cirka 10 – 15 barn varje år i Sverige som läkarna har svårt att könsbestämma. Det kan bero på anatomin, kromosomerna och/eller hormonuppsättningen. Enligt en del beräkningar är andra kromosomuppsättningar och/eller hormonuppsättningar lika vanliga som tvillingfödslar.

Enligt den rådande tvåkönsnormen styr det biologiska könet det juridiska. Ser du ut som en pojke när du föds, blir du juridiskt sett en man. När vi föds tilldelas vi ett personnummer där näst sista siffran, berättar för alla i omgivningen vilket juridiskt kön vi har och förväntas uppföra oss som. Detta försvårar vardagslivet för transpersoner, som känner sig utpekade som avvikare och annorlunda. De bryter mot normen för hur en man eller kvinna ska se ut eller bete sig, eftersom deras uppfattning om det egna könet inte stämmer överens med juridiken.

Om vi tittar på andra företeelser i samhället med liknande problematik är det märkligt att det finns en juridisk definition på just kön. Vi har ingen siffra i personnumret för etnicitet, religion eller ögonfärg. Kön är på samma sätt som etnicitet eller tro flytande utan tydliga gränser. Vad är det som gör det viktigt att i personnumrets konstruktion och juridiskt definiera just kön? Kan det ha att göra med det tidigare förbudet att gifta sig med en person av samma kön? Är det fallet, saknar det juridiska könet numera verklighetsförankring.

Att som Tyskland och en del andra länder inrätta ett tredje kön är bara ett sätt att bibehålla tvåkönsnormen, så att vi slipper tänka nytt. Indelningen i ”vi och dom” är ibland viktig för känslan av trygghet och förankring. Men ibland står kategoriseringen i vägen för en sund samhällsutveckling. Kategorisering är ju också som vi vet en förutsättning för diskriminering medan arbetet för mänskliga rättigheter i stor utsträckning går ut på att motverka polarisering mellan olika grupper av människor. Ett exempel är när judar på 1930-talet måste ha ett stort J i passet för att passpolisen i Sverige skulle ha lättare att avvisa dem till Nazityskland. Inrättandet av ett tredje kön kan användas på samma sätt som judarnas J i passet, om vi får en regim som inte gillar transpersoner eller intersexuella.

Med en internationell ekonomisk kris och ett Europa där högerextrema partier snabbt vinner terräng, känns det inte betryggande att inrätta ett tredje kön. Dessa extrema partier får sin livsluft av att kategorisera människor, att då inrätta ett tredje kön som ytterligare en kategori, måste vara ett feltänk.

Normen styr oss att tro att det enbart finns två kön även om all forskning visar att det inte går någon distinkt gräns, biologiskt, mellan män och kvinnor. Men juridiskt kön har inget att göra med hur vi definierar oss, så låt var och en fritt definiera sig som man eller kvinna, både och eller varken eller och avskaffa det juridiska könet som inte fyller någon funktion i ett modernt samhälle.

Transföreningen FPES
genom Tinahåkan Jönsson

(2013-10-31)

By Published On: 31 oktober, 2013