Inget skadestånd till tvångssteriliserade

Justitiekanslern, JK, har idag den 17 juni fastslagit att staten inte är skadeståndsskyldig för de tvångssteriliseringar, som av rättsväsendet klassats som ett brott mot grundlag och mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, och avslagit skadeståndsanspråket i sin helhet. 

– Det kommer naturligtvis som en stor besvikelse för gruppen det berör, men jag menar också att det är en besvikelse för civilsamhället i stort. Rättsväsendet har tidigare fastslagit att tvångssteriliseringarna inte är förenliga med vår grundlag och dessutom innebär en kränkning av de mänskliga rättigheter som ska vara skyddade enligt Europakonventionen. Detta fastslogs i den kammarrättsdom som i praktiken upphävde tvångssteriliseringarna i Sverige. Det är skamligt att varken regeringen eller JK, som statens juridiska ombud, vill ta ansvar för detta rättighetsbrott och att vi återigen måste vända oss till rättsväsendet, säger Kerstin Burman, den jurist som företrätt de tvångssteriliserade i ärendet.

– Nu inleder vi det stora arbetet. I första hand vände vi oss JK, som utan rättsprocess kan ta hand om skadeståndsanspråk. Nu när JK fattat detta beslut kommer vi att ta frågan vidare till domstol. Det är märkligt att civilsamhället ska behöva driva juridiska processer mot staten i den här typen av grova människorättsbrott, fortsätter Kerstin Burman.

Skadeståndsanspråket lämnades in av organisationerna Diskrimineringsbyrån Uppsala, KIM, RFSL, RFSL Ungdom och Transföreningen FPE-S. Anspråket berörde 160 personer som blivit tvångssteriliserade med anledning av könstillhörighetslagen. Skadeståndsanspråket var 300 000 kronor per individ för den sterilitet samt för den kränkning av den kroppsliga och personliga integriteten tvångssteriliseringen inneburit. RFSL har hanterat administrationen av ärendet.

De 160 personer som är med i processen har velat byta sitt juridiska kön (det vill säga ändra personnummer så att det kön som framkommer där också överensstämmer med personernas könsidentiteter). För att få göra detta har staten i lag ställt som villkor att personerna i fråga måste sterilisera sig. Det har också varit förbjudet att spara könsceller för framtida bruk. I förarbetena motiverades lagkravet med att upprätthålla ordning och reda i släktskapsförhållandena. Lagkravet slutade tillämpas i praktiken i januari 2013 efter att Kammarrätten i Stockholm alltså fann att det stred mot grundlag och mot Europakonventionen samt att det var diskriminering mot de som ville byta juridiskt kön. Riksdagen tog bort kravet ur lagen i juli 2013. De personer som har varit aktuella i ärendet hos JK har tvångssteriliserats sedan tidigt 1970-tal fram till och med år 2013. Fler personer än så har blivit tvångssteriliserade med stöd av könstillhörighetslagen.

– Vi har inte hunnit ta kontakt med alla individer i ärendet ännu, utan ska fortsätta det arbetet, men de reaktioner vi fått hittills har förstås varit uttryck för stor besvikelse, berättar juristen Reb Kerstinsdotter som också arbetat med ärendet.

– Jag är så besviken! Jag förstår inte logiken i beslutet. Genom att neka oss som utsatts för den här kränkningen av våra mänskliga rättigheter, så känns det som att JK ställer sig på förövarnas sida, säger Aleksa Lundberg, skådespelerska och en av dem som är med i processen.

– När jag själv genomgick utredning för att bli beviljad könskorrigerande behandling sa man till mig att om jag i hemlighet låtit spara mina spermier äventyrade jag min möjlighet att få tillgång till de behandlingar jag ville ha. Och om de upptäckte att jag fryst ned spermier skulle de förstöra dessa. Jag blev hotad helt enkelt, och kände mig tvingad att säga att jag inte ville bli förälder. Förstår inte JK och den svenska staten att vi som drabbats blivit berövade våra mänskliga rättigheter, och för alltid förlorat förmågan att få barn? Det är verkliga människor det handlar om, som en formell ursäkt och kompensation betyder enormt mycket för. Bevilja skadeståndet och låt oss som drabbats få bättre möjligheter att gå vidare med våra liv, säger Aleksa Lundberg.
För frågor och vidare information kontakta:
Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL, tel. 0703-450 183 eller ulrika.westerlund@rfsl.se

By Published On: 17 juni, 2014