FPES och Skatteverket påminner om denna möjlighet för de som fick ändrat personnummer före 20160531.

Personer som ändrar sin könstillhörighet får nytt personnummer. Från 1 juni 2016 kommer det nya personnumret även att slå igenom för personens familjerelationer i folkbokföringen.

Förändringen gäller alla som ändrar könstillhörighet efter 1 juni 2016. Den som tidigare ändrat sin könstillhörighet har dock möjlighet att skriftligen begära ändring i folkbokföringen så att endast aktuella förhållanden visas.

Skatteverkets pressmeddelande 20160531
https://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2016/2016/nykonstillhorighetskaslaigenomfulltutifolkbokforingen.5.361dc8c15312eff6fd148c2.html?q=k%C3%B6nstillh%C3%B6righet