Tvångssterilisering kvar ett år

Socialutskottet säger ja till regeringens förslag om ändrad juridisk könstillhörighet. De juridiska konsekvenserna av avskaffande av steriliseringskravet ska dock utredas men en förändring “bör” träda i kraft om ett år.

Socialutskottet går på regeringens linje i fråga om nya regler för ändrad könstillhörighet. Förslaget innebär bland annat att den som vill ändra juridisk könstillhörighet från och med den 1 januari 2013 inte längre behöver vara svensk medborgare och ogift. Kravet på sterilisering bör avskaffas först efter att de rättsliga konsekvenserna utretts, senast den 1 juli 2013. S, MP och V reserverar sig mot delar av förslaget.

Förutom att regeringen vill slopa kraven på svenskt medborgarskap och på att den sökande ska vara ogift föreslår man att utländska domar och beslut om ändrad könstillhörighet under vissa förutsättningar ska vara giltiga i Sverige. Frågan om det är möjligt att sänka eller avskaffa åldersgränsen på 18 år för den som vill ändra juridisk könstillhörighet bör utredas ytterligare, anser man. Det som talar för en ändring är bland annat att behandlingen ger bättre resultat om man inte ännu gått igenom puberteten.

Det nuvarande kravet på att den sökande ska vara steriliserad eller av annan orsak sakna fortplantningsförmåga bör avskaffas. De rättsliga konsekvenserna av en sådan ändring utreds för närvarande skyndsamt av regeringen, och när utredningen är klar har regeringen för avsikt att återkomma till riksdagen med förslag till lagändringar. Dessa bör enligt regeringen kunna träda i kraft senast den 1 juli 2013.

Utskottet ser mycket positivt på regeringens förslag om att ta bort kraven på att den sökande ska vara ogift och svensk medborgare, heter det i ett pressmeddelande. Utskottsmajoriteten håller med regeringen om att frågan om att ändra åldersgränsen behöver utredas ytterligare. Utskottet anser också att kravet på sterilisering bör avskaffas så snart som möjligt. Sverige bör vara ledande i arbetet med att värna transsexuellas rätt till kroppslig integritet och rättssäkerhet, menar man vidare.

En majoritet i utskottet ser emellertid vissa risker med att människor kan komma i kläm om inte lagstiftningen på området är komplett, och anser därför att de rättsliga konsekvenserna behöver utredas ytterligare. Det är dock mycket viktigt att regeringen håller tidsplanen, så att steriliseringskravet kan slopas senast den 1 juli 2013, påpekar man.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot delar av utskottets förslag. Partierna anser att kravet på sterilisering bör avskaffas samtidigt som de övriga bestämmelserna ändras. Även om en sådan lagändring betyder att andra lagar kan behöva ändras finns det inget skäl att vänta, anser man. Ett avskaffande av steriliseringskravet väger tyngre än behovet av att se över lagstiftningen, och de problem som uppstår kan lösas i praktiken. Partierna vill också att samtliga lagändringar ska gälla redan från den 1 juli 2012.

MP anser att man bör utreda om unga människor ska kunna få sin juridiska könstillhörighet ändrad från 16 års ålder för att minska risken för psykisk ohälsa. V anser att åldersgränsen ska tas bort helt. Eftersom det redan i dag alltid görs en omfattande utredning av varje patient och en bedömning i det enskilda fallet fyller åldersgränsen inget syfte, menar man.

Måndag den 11 juni blir det webbsänd debatt och riksdagen går till beslut. Se www.riksdagen.se.

/J N

By Published On: 1 juni, 2012