Nu får du äntligen heta vad du vill! – kön inte längre någon avgörande faktor

Ytterligare framgång för HBTQ-rörelsen när det gäller principen om lika rättigheter. Det är nu fritt fram för alla personer över 12 år att ansöka om tillägg eller byte av för- eller efternamn utan att namn bedöms utifrån personens könstillhörighet. Detsamma gäller byte till ”-dotterefternamn”.

Tidigare bedömdes namn vid namnbyte i förhållande till en persons könstillhörighet. Sedan år 2009 är det fritt fram för myndiga personer att byta eller lägga till förnamn utan hänsyn till en persons könstillhörighet. Detta blev klart efter Regeringsrättens dom i vad som blivit känt som ”Jan-Olov Madeleine-målet”. Tyvärr har de myndigheter, Skatteverket och Patent- och registreringsverket (PRV), som beslutar kring namnbyte hanterat frågor om namnbyte olika efter domen. Detta har varit ett problem för många.

Efter domen tog Skatteverket tidigt ställning i frågan och menade att deras fortsatta tillämpning av namnlagen inte skulle innefatta någon bedömning utifrån sökandes könstillhörighet. Detta gällde även ansökningar som gällde minderåriga och efternamnsansökningar för byte till efternamn som slutar på dotter, till exempel Ingridsdotter, så kallade metronymikon.

PRVs ställningstagande efter domen har dock inte varit lika tydligt. Våra organisationer har varit i kontakt med omyndiga tonåringar som blivit nekade förnamnsbyte då namnet bedömts som ”könskonträrt” av myndigheten. Vid en fråga år 2010 angav också myndigheten att ansökningar om ”-dotterefternamn” tidigare bedömts utifrån könstillhörighet och att det inte förekommit något ärende som fått myndigheten att ändra ställningstagande.

Det här har ställt till det för personer som vill byta namn och varit en negativ utveckling av rättspraxis. Det har helt enkelt skapat en rättsosäkerhet för den person som ville ansöka om namn som stämmer bättre överens med dennes identitet eller person. Vi menar också att myndigheternas olika tillämpning av lagen i enskilda fall har inneburit avsteg från likabehandlingsprincipen och principen om alla människors lika värde.

Efter en dialog mellan våra organisationer och PRV under året har vi nu äntligen fått ett tydligt ställningstagande från myndigheten i frågorna. PRV bedömer inte längre ärenden som gäller byte till ”-dotterefternamn” eller byte av förnamn för personer över 12 år utifrån sökandes könstillhörighet.

Vi välkomnar PRVs besked i dessa namnfrågor och kan konstatera att äntligen, snart tre år efter den så kallade ”Jan-Olov Madeleine”-domen, finns en enhetlig rättspraxis där individer får välja namn utifrån andra omständigheter än kön. Detta är en efterlängtad och betydelsefull framgång för HBTQ-communityt. Det innebär bland annat att många personer nu kan välja ett namn som bättre stämmer överens med deras identitet och levnadssätt.

FPES, RFSL, RFSL Ungdom, Kim, Kerstin Burman

By Published On: 19 juni, 2012