Skadeståndskrav för tvångssteriliserade inlämnat till Justitiekanslern

Skadeståndskravet på staten för utförda tvångssteriliseringar på personer som velat ändra juridiskt kön är inlämnat till Justitiekanslern, JK. Bakom kravet står organisationerna RFSL, RFSL Ungdom, KIM, Transföreningen FPES och Diskrimineringsbyrån Uppsala som gemensamt arbetat för att nå ut till berörda personer med informationen om möjligheten att vara med och kräva skadestånd från staten. Idag finns 142 personer med i det skadeståndsanspråk som lämnats till JK.
Samma organisationer har också har också begärt en gemensam uppvaktning av statsminister Fredrik Reinfeldt i saken, samt även tidigare tillskrivit socialminister Göran Hägglund i samma ärende. Om regeringen tar initiativ till en tillfällig lag som reglerar skadeståndet, eller fattar ett regeringsbeslut i frågan, kan detta vara ett alternativ till en rättslig process.

Att få stopp på tvångssteriliseringarna av personer som vill byta juridiskt kön har varit en av den svenska transrörelsens mest prioriterade frågor under lång tid. Det har varit ett lagkrav som ställt människor inför ett omöjligt ”val”, ett val som inte i praktiken var något val: människor har tvingats välja mellan att få sin könsidentitet juridiskt erkänd och därmed tillgång, till exempel till id-kort med korrekt juridiskt kön, men förlora sin reproduktiva förmåga – eller att behålla sin reproduktiva förmåga och slippa genomgå oönskade kirurgiska ingrepp, men få leva med den utsatthet och psykiska påfrestning som en felaktig juridisk könstillhörighet innebär.

Domen från kammarrätten i Stockholm i december 2012 var därför oerhört välkommen. Genom domen klargjordes att målsäganden inte skulle behöva steriliseras för att få byta juridiskt kön. Det var också glädjande att kammarrätten så tydligt klargjorde att tvångssteriliseringarna inneburit ett brott mot bland annat den svenska regeringsformen och Europakonventionen.

Domen överklagades inte, kanske beroende på att motparten, Socialstyrelsens rättsliga råd, var väl insatta i den politiska förändringsprocess som samtidigt pågått. När beslutet fattades stod det klart att ett lagförslag om att ta bort steriliseringstvånget skulle komma att läggas fram i riksdagen. Så skedde också den 22 maj i år och den 1 juli kommer tvångssteriliseringarna slutligen att vara strukna ur svensk lagtext.

Att den svenska staten under lång tid, över 40 år, tvångssteriliserat en grupp medborgare är dock inte något som vi bara kan lägga bakom oss. När det nu gjorts så tydligt av bland annat svensk domstol att dessa steriliseringar var att betrakta som tvång och att de dessutom bröt mot grundlag och Europakonventionen som är överordnade den lag som krävde ingreppen, är det för oss självklart att staten måste ta ansvar för att säkerställa att de medborgare vars rättigheter kränkts i någon mån kompenseras för detta.

Därför har vi som organisationer nu gått samman om att driva ett krav gentemot staten på ekonomisk kompensation till personer som tvångssteriliserats för att de ville byta juridiskt kön. Arbetet leds av juristen Kerstin Burman.

By Published On: 28 juni, 2013