Tyska åtgärder för trans i arbetslivet

FPES medlem Angelica Löwdin har tagit fram en svensk översättning av presentationen det omtalade program som tagits fram av Berlins stad för att hjälpa transpersoner i arbetslivet. I Sverige har vi ännu inte sett något program av motsvarande omfattning, endast arbetsmarknadsdepartementets arbetsmarknadskonferens som hölls i våras med deltagande av FPES, RFSL och KIM. Läs  översättningen av presentationen av Berlins program här:

TRANS I ARBETSLIVET

Åtgärder för att förbättra transpersoners situation inom arbete och yrkesliv
I slutet av 2010 publicerade den tyska statliga antidiskrimineringsmyndigheten en utredning om negativ behandling av transpersoner med tyngdpunkt på arbetslivet. Där beaktades även resultat från internationella studier. Utredningen konstaterar att 30–40 % av transpersonerna blir förbigångna vid platsansökningar på grund av sin transidentitet, vidare att 15–30 % mister sitt arbete av samma skäl och att transpersoner är drabbade av arbetslöshet i högre grad än genomsnittet – upp till 50 % i jämförelse med 5–10 % av hela befolkningen.

Resultaten är alarmerande och visar att transpersoners situation på arbetsmarknaden är mycket svår.

En aktuell enkät från EU:s rättighetsorgan FRA , ”HBT-enkät inom EU” (2013), visar på samma förhållande och tecknar en skrämmande bild av hur ofta transpersoner  – även i Tyskland – utsätts för diskriminering. Över hälften av intervjupersonerna uppgav att de under loppet av ett år blivit diskriminerade minst en gång på grund av sin könsidentitet. Detta kan vara ett av skälen till att 47 % av de tillfrågade sade att de aldrig skulle bli öppna med sin transidentitet på arbetsplatsen. Endast 21 % av hela gruppen intervjuade uppgav att de var det.

Nästan alla – över 90 %- uppger dock att deras livssituation skulle förbättras om det uttalades offentligt stöd för transpersoner antingen från personer inom politik, näringsliv osv. eller från offentliga institutioner.

Åtgärder är helt nödvändiga för att permanent förbättra transpersoners livssituation. Arbete och yrkesliv är då ett mycket  viktigt område. Det är här som staden Berlins projekt kommer in.

Projektets mål
är att förbättra transpersoners situation inom arbete och yrkesliv. Att främja accepterandet av mångfald inom området kön/genus skall därvid gå hand i hand med minskad diskriminering.
Projektets viktigaste målgrupper är nyckelpersoner inom området arbete och yrkesliv. Dit hör t ex personalansvariga och ledningspersoner inom företag, medlemmar i verkstadsklubbar och andra personalrepresentantorgan, representanter för arbetsförmedlingar och för fack- och företagarföreningar, vidare representanter för myndigheter på europeisk, nationell och regional nivå liksom trans- och interpersoner och deras organisationer.

För att nå projektets mål är det viktigt att:

• Medvetandegöra och aktivera nyckelpersoner inom arbete och yrkesliv.

• Öka kunskapen om trans inom myndigheter.

• Stärka rättssäkerhet och självbestämmande för transpersoner.

• Förbättra kunskapsläget om trans.

Medvetandegöra och aktivera nyckelpersoner
Forskningen visar tydligt att transpersoner är utsatta för stark diskriminering och negativ behandling när de söker arbete, på arbetsplatsen och när det gäller befordran. En verksam strategi är här att söka utveckla en kultur som innefattar  positiv värdering och mångfald. Därför kommer deltagarna i projektet att få tillfälle att utbyta sina olika erfarenheter av mångfald vad gäller kön och könsidentitet.

I dialoger mellan t ex personalansvariga, ledningspersonal, medlemmar i verkstadsklubbar  och  andra personalrepresentationsorgan samt hbt- och transorganisationer kan man gemensamt identifiera problem och hinder och diskutera vägar till lösningar. Utöver diskussion och fortbildning inom området könsidentitet avser projektet också ta fram upplysnings- och informationsmaterial som kan bidra till en ökad medvetenhet om trans i företag och organisationer.

Öka kunskapen om trans inom myndigheter
Berlin  anslöt sig redan 2007 till ”Mångfalds-chartan”  och har därmed förbundit  sig att  centralt inom stadens förvaltning gynna mångfald.  Därför kommer projektet  att förankras där. Genom att utveckla och sprida exempel på god praxis kan kriterier på framgång formuleras och meddelas vidare som rekommendationer till andra myndigheter och HBT-organisationer.

Stärka rättssäkerhet och självbestämmande för transpersoner
Det europeiska rättighetsorganet FRAs aktuella enkät visar tydligt att transpersoner är dåligt medvetna om sina rättigheter. Till exempel känner endast ungefär hälften av alla intervjuade i Tyskland till att det finns en lag som skyddar arbetssökande från diskriminering på grund av deras könsidentitet. EU-domstolen har  i ett flertal fall fastslagit att diskriminering på grund av kön även omfattar diskriminering på grund av könsidentitet/könsuttryck. Ändå har detta faktum ännu inte vunnit insteg i alla EU-länders lagstiftning och juridiska praxis.

Därför  ingår det i projektet att stärka transpersoners  kunskap om sina rättigheter genom information och upplysning och speciellt genom att utveckla material om hur man skall handla om man blir utsatt för diskriminering.

Dessutom skall det göras en utredning om var någonstans i tysk lagstiftning  det finns tänkbara diskrimineringsrisker gentemot trans- och interpersoner  för att kunna  utarbeta konkreta antidiskrimineringsstrategier och juridiska  tillpassningar.

Förbättra kunskapsläget om trans
Det saknas till stor del information och i ännu högre grad empirisk forskning om hur transpersoners liv gestaltar sig. Därför förbereds en enkätundersökning om trans i arbete och yrkesliv som avses omfatta hela Tyskland. Resultaten är tänkta att bidra till att förbättra det aktuella kunskapsläget och peka på problemområden där företag och organisationer behöver stöd i sitt arbete på att få till stånd en miljö som är positiv för transpersoner.

Projektets hemsida kommer att regelbundet uppdateras.

Projektet finansieras  med bidrag från Europeiska Kommissionens  PROGRESS-program.

Läs hela originaltexten på tyska här, med länkar till mer information:
http://www.berlin.de/lb/ads/gglw/tia/

Översättning: Angelica Löwdin, FPES.

(2013-09-11)

By Published On: 11 september, 2013