Här är FPES fokusfrågor

I vårt arbete med att stärka transpersoners ställning i samhället fokuserar vi på de frågor som för tillfället är mest angelägna. Här är de frågor FPES huvudsakligen kommer att driva under 2014.

Principen om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde är en viktig utgångspunkt för FPES arbete. Våra fokusfrågor syftar som sagt till att stärka transpersoners ställning i samhället, men vårt arbete med de mänskliga värdena kan också komma bredare grupper, ja rent av hela befolkningen, till del.

Neutrala personnummer

Bakgrund
Dagens personnummer är konstruerade på ett sådant sätt att det lätt går att läsa ut såväl en persons ålder som kön och därmed också könsuttryck. Myndigheterna utreder hur en ny konstruktion kan se ut, eftersom personnumren för vissa födelsedatum är på väg att ta slut och något alltså ändå måste göras.

Varför driver FPES frågan?
FPES anser att ett modernt personnummer ska vara konstruerat så att ingen diskrimineringsgrund kan utläsas. FPES syfte är också att underlätta vardagen för transpersoner genom att icke-diskriminerande personnummer införs.

Huvudargument
Att skydda den personliga integriteten.
Ingen ska, per automatik, behöva dela personlig information, som ålder, kön och könsuttryck med obehöriga.

Hat & Hets

Bakgrund
I 29 kap 2§ brottsbalken finns Trans* inte med utan ingår i formuleringen ”annan liknande omständighet”. Enligt 16 kap 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp finns gruppen transpersoner inte nämnd och kan enligt denna skrivning inte heller tolkas in.

Varför driver FPES frågan?
FPES främsta syfte är att åstadkomma samma skydd för T-personer, som för de grupper, som redan idag omnämns i lagtexterna. FPES vill också uppmuntra och stödja brottsutsatta T-personer, så att anmälningsbenägenheten vid hatbrott ökar.

Huvudargument
Transpersoner räknas vanligen till HBT-kollektivet varför det är logiskt att gruppen även vid lagstiftningen behandlas på samma sätt som det övriga kollektivet.
FPES hävdar principen om symmetri vid lagstiftningen för att underlätta en logisk tolkning och tillämpning.

Rikssjukvård för TS-personer

Bakgrund
I vården av transsexuella, som genomgår transitionsprocess eller utreds, är skillnaderna stora mellan olika landsting. En tidigare påbörjad process gällande Rikssjukvård har stannat av.

Varför driver FPES frågan?
FPES vill åstadkomma såväl kompetenshöjning som likabehandling inom TS-vården.

Huvudargument
Bättre utnyttjande av tillgänglig specialistkompetens på området.
Effektivisera arbetet med förebyggande av psykisk ohälsa hos TS-personer.

Bemötandefrågor

Bakgrund
Omgivningens okunskap leder ofta till att transpersoner får ett sämre bemötande än andra – det gäller såväl myndigheter och vårdinrättningar som servicefunktioner.

Varför driver FPES frågan?
Transpersoner är en grupp som ofta upplever sig utsatt. FPES vill underlätta för T-personer att leva öppet och bli lika respektfullt bemötta i vardagen, som andra.

Huvudargument
Ingen ska behöva bli uppropad med fel namn i väntrummet på vårdcentralen eller på akuten.
Ingen ska behöva försvara sin identitet eller agera företrädare för sin grupp i möten med omgivningen.

Aktiva åtgärder

Bakgrund
Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder är inkonsekvent och omfattar idag inte samtliga diskrimineringsgrunder. Lagtexten skiljer sig också åt beroende på samhällsområde (arbetsliv, skola, vård etc).

Varför driver FPES frågan?
FPES vill uppnå samma lagstadgade rättigheter för T-personer, som för andra grupper med diskrimineringsgrund.

Huvudargument
Principen om symmetri i lagen för att underlätta en logisk tolkning och tillämpning.
Principen om mänskliga rättigheter och rätten till likabehandling.

(2013-12-19)

By Published On: 19 december, 2013