Regeringen har en strategi

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck presenterades idag av Regeringskansliet. 

Arbetet i Sverige med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck har skett och sker genom en rad insatser inom olika delar av samhället. Homosexuella, bisexuella och transpersoner drabbas alltjämt av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för HBT-personer behöver därför stärkas.

Regeringen bedömer att det krävs en samlad strategi med långsiktiga insatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det påstås vara första gången en svensk regering antar en samlad strategi i syfte att främja HBT-personers lika rättigheter och möjligheter inom olika områden.

Strategin är tänkt att ge en översiktlig bild av situationen för HBT-personer i Sverige i dag och insatser som vidtagits för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Genom strategin ska arbetet ges en mer samlad och långsiktig form genom att det placeras inom ramen för en sammanhållen struktur. Denna struktur består av ett antal fokusområden och strategiska myndigheter. De fokusområden som ingår i strategin bedömer regeringen vara av central betydelse för HBT-personers lika rättigheter och möjligheter. För varje område finns en av regeringen uttalad ambition som utgår från de av regering och riksdag redan beslutade målen för respektive politikområde. För vissa fokusområden identifieras strategiska myndigheter som därigenom ges en viktig roll för strategins genomförande.

De fokusområden som strategin omfattar är:

Våld, diskriminering och andra kränkningar
Unga HBT-personer
Hälsa, vård och sociala tjänster
Privat- och familjeliv
Kulturområdet
Civila samhället
I strategin aviseras också uppdrag till myndigheter samt förstärkta insatser i syfte att höja medvetenheten och kunskapen avseende frågor som berör HBT-personers levnadssituation.

Regeringens strategi för lika rättigheter

(2014-01-02)

By Published On: 2 januari, 2014