Båstadsträffens årsmöte

Kära vän av Båstadsträffen! Du inbjuds härmed att deltaga i Båstadsträffens årsmöte på Pensionat Enehall i Båstad, Stationsterassen 10, 269 36 Båstad.

Datum lördagen den 3:e maj 2014.
Klockan 11.00 – ca. 12.00

Vid Årsmötet serveras det kaffe och lite tilltugg.
Efter årsmötet finns alla möjligheter att möta deltagarna på årets vårträff och få en pratstund. Var med och påverka hur träffen kommer att utformas framöver.

Preliminär Föredragningslista / Dagordning följer här:
14.1 § Ärenden vid Båstadsträffens årsmöte på våren med minst 20 medlemmar
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (Uppvisande av giltigt röstkort.)

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista/dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år och förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning)

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning, verksamhets och räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av avgiften för gällande båstadsträff.

10. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
Förslag från styrelsen: En förenkling av stadgarna är på gång. Ett led i detta är att vi bara behöver en revisor, som är FPES’s kassör. Se Stadgarna.

11.Val av styrelse
Styrelsen väljs för ett år och skall bestå av 5 ledarmöter, en eller två suppleanter.
(Önskvärt att styrelsen består av personer från Sverige, Danmark och Norge.) Vald
styrelse väljer själv fördelningen av styrelseuppdrag. Sammankallande, Sekreterare
och Kassör.

På val är:
Pernille Feline – ordförande
Jane C Sørensen – sekreterare
Eva Benner – styrelsesmedlem
Alexandra Fredenhof – styrelsesmedlem
(Alla 4 fortsätter gärna)
12. Val av en revisorer utöver FPES Kassör som är ständig revisor.

13. Föreslå tidpunkt för kommande Båstadsträffar

14. Övriga frågor

Kom ihåg att för att kunna deltaga och ha rösträtt vid årsmötet skall man ha erlagt träffagiften till Båstadsträffen. Denna avgift är just nu SEK 100.-, men fastställs på varje möte. Efter erlagd träffavgift får man ett röstkort som skall framvisas till Båstadsstyrelsens sekreterare.
Förslag till Båstadsträffen och årsmötet mottages med gädje, men vi ser gärna att de är styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.
Se i övrigt www.bastadstraffen.se för info och våra stadgar.
Väl mött i Båstad!!
Pernille Feline
Ordförande i Båstadsträffens styrelse

E-mail: pernille.feline@gmail.com

By Published On: 14 april, 2014