Framtida högspecialiserad vård av transpersoner

Hej
Utredning pågår om högspecialiserad vård av transpersoner.

Några av er kanske har sett i tidigare nyhetsbrev att FPES har en patientrepresentant med i en sakkunniggrupp rörande Könsdysfori hos Socialstyrelsen. Denna sakkunniggrupp skall gå igenom vårdområdet runt könsdysfori och utreda om det skall göras till nationellt högspecialiserad vård eller inte.

Följande är med i Sakkunniggruppen

Region                                                               Representant 

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion                       Ricard Nergårdh, specialist inom                                                                                                             endokrinologi (barn)

Västra sjukvårdsregionen                                   Lennart Fällberg, specialist inom                                                                                                             omvårdnad

Västra sjukvårdsregionen                                   Konstantinos Georgas, specialist inom                                                                                                   kirurgi

Norra sjukvårdsregionen                                    Helena Gärskog, specialist inom                                                                                                             endokrinologi (barn)

Stockholm-Gotland sjukvårdsregion                Cecilia Dhejne, specialist inom psykiatri

Sydöstra sjukvårdsregionen                               Gunnar Kratz, specialist inom kirurgi

Södra sjukvårdsregionen                                    Katarina Link, specialist inom                                                                                                                 endokrinologi (vuxen)

Patientföreträdare                                               Sara Bystam (FPES)

Sakkunniggruppens uppdrag innebär

  • Genomlysa vårdområdent
  • Utförligt beskriva den del i vårdkedjan som är aktuell för nationell högspecialiserad vård​
  • Ge rekommendation om det optimala antalet vårdenheter för en jämlik och resurseffektiv vård​. Max 5 vårdenheter.
  • I uppdraget ingår inteatt utse vilka vårdenheter som ska tilldelas uppdraget

I detta ingår att göra en medicinsk beskrivning, titta på vårdvolymer, beskriva vilken forskning som finns i Sverige, göra en internationell utblick och göra avgränsningar.

Sakkunniggruppen tar också fram särskilda villkorför att få bedriva den föreslagna vården vi skall också beakta konsekvenserna av att koncentrera vården.

Vi har haft ett första heldagsmöte då vi påbörjat detta arbete och vi skall den 26-27 November ha ett internat där vi fortsätter med detta arbete. Inför detta internat så har alla i gruppen fått i uppgift att skriva vissa delar.

Arbetsfördelningen som vi kom överens om på heldagsmötet ser ut som följer:

Bakgrund inkl. medicinsk beskrivning och vårdkedja för respektive områden, se nedan:

Utredning – Cecilia, Lennart, Anna-Sara

Kirurgin – Kostas, Gunnar

Endokrinologin – Katarina (vuxen), Helena och Rickard (barn)

Vårdvolymer – alla enligt uppdelningen ovan

Forskning – alla enligt uppdelningen ovan

Internationell utblick – Cecilia, lägg in i mallen hemma

Framåtblick – Sara, Alla, lägg in i mallen hemma

Förslag till särskilda villkor – Alla, påbörja arbetet inför internat

Konsekvensanalys – Alla, påbörja arbetet men görs framförallt på internat

Identifiera indikatorer – framförallt internat

Det jag som patientrepresentant skall skriva är hur vi från patientperspektivet vill att vården skall bedrivas framöver. Här har vi möjlighet att påverka ordentligt. Det kan ju vara allt ifrån hur snabbt det skall gå till avstånden mellan möten mm.

Framåtblick i detta fall definieras enligt nedan

Framåtblick

Övergripande beskrivning av verksamheten på ett nationellt centrum

Beskriv i löpande text hur ni vill att en nationell enhet ska fungera både från ett patient- och vårdgivarperspektiv. Vad är adekvata produktionsvolymer och vad är ändamålsenlig vårdvolym per vårdenhet och år? Hur bör kontakten mellan remittent och NHVe se ut. Återkoppling? Kunskapsöverföring?

Skicka dina synpunkter i detta ärende till sara.bystam@fpes.se

senast lunchtid på söndagen den 24 November så jag kan skriva in det i våra arbetsdokument.

 Sara Bystam, Patientrepresentant Sakkunniggrupp Könsdysfori

Bookmark and Share