Hetsbrottslagstiftningen

Enligt 16 kap. 8 § brottsbalken är hets mot folkgrupp ett brott som innebär att  i uttalande eller i annat meddelande som sprids hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Brottet omfattar inte ”en saklig och vederhäftig diskussion˝ och inte heller uttalanden som görs i den helt privata sfären.  Hets mot personer på grund av sexuell läggning kriminaliserades genom tillägg till bestämmelsen om hets mot folkgrupp (SFS 2002:800).

Den som gör sig skyldig till hets mot folkgrupp döms i svensk domstol till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år, eller om brottet är ringa till böter. Vid bedömande av om brottet är grovt ska domstolen särskilt beakta om uttalandet/meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.

Frågor om förundersökning och åtal för hets mot folkgrupp hanteras av allmän åklagare eller när det är frågan om tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott  av Justitiekanslern.

Olika regler
Beroende på vilket sätt ett budskap framförs gäller olika regler. Hets mot folkgrupp som begås i tryckt skrift eller teknisk upptagning regleras i våra grundlagar. Då får förundersökning och åtal endast beslutas av Justitiekanslern. Vanligtvis rör det sig om följande medier:  tidningar, böcker, klistermärken, affischer, kläder med tryck, cd-skivor, radio- och tv-program samt dagstidningars internetsidor.

Något av ovanstående som innehåller hets mot folkgrupp kan anmälas till Justitiekanslern. Det finns inga formella krav på hur en anmälan ska se ut. Ett förklarande brev med vad som anmäls och med den aktuella artikeln, flygbladet eller klistermärket bifogad räcker. När det gäller hemsidor bör man både spara innehållet elektroniskt och skriva ut det och bifoga anmälan.

En anmälan kan ske anonymt. Hets mot folkgrupp riktar sig just mot en folkgrupp och därför saknas målsägande, det vill säga en person som utsatts för brottet. Av den som anmält något till Justitiekanslern krävs i allmänhet inget mer;  ingen behöver  vittna eller stå till förfogande vid en eventuell rättegång på något annat sätt.

Brottsbalken
Hets mot folkgrupp som begås på annat sätt faller under brottsbalkens regler. Då ska brottet anmälas till polisen. Vid osäkerhet om vilken lag som ska tillämpas går det bra att sända anmälan både till Justitiekanslern och till polisen. Det är i så fall viktigt att tydligt berätta detta i brevet. Läs gärna mer på hemsidorna www.polisen.se och www.justitiekanslern.se.

Anmälan skickas sedan till den lokala polisstationen respektive till Justitiekanslern: Justitiekanslern, Box 2308, 10317 Stockholm.