Transition

Huvudsyftet med en könsidentitetsutredning är att fastställa eller utesluta diagnosen transsexualism.

Att utreda och bedöma eventuell psykiatrisk sjuklighet är också en viktig uppgift, liksom att bedöma om patienten har tillräcklig psykologisk och social stabilitet för att kunna klara en könsbekräftande behandling samt realistiska förväntningar kring vad det innebär. Viktigt är också att hålla en fortlöpande kontakt för att bedöma stabiliteten i patientens önskemål över tid. Utredningsteamet fungerar också som konsulter för vårdgrannar, patienter och anhöriga. Så här går utredningen till:

Det första steget
Den som vill genomgå en utredning bör ta kontakt med sin husläkare och be om en remiss till könsidentitetsutredning. Utredningen görs av könsidentitetsmottagningen i regionvården. En del mottagningar kräver remiss från psykiatrisk mottagning och en del accepterar en egenremiss.

Utredning
När remissen kommit in till mottagningen för könsidentitetsutredningar hamnar patienten på en väntelista och blir så småningom kallad för att få träffa en utredare för första gången, ofta en psykiatriker.

De första mötena handlar mycket om att patienten berättar om sin situation, så att utredaren förstår att patienten inte känner sig hemma i sitt nuvarande kön. Samtalen rör också bland annat hur öppen patienten är hemma och på arbetsplatsen och hur den sociala situationen ser ut. Därefter träffas patienten och läkaren ett flertal gånger och har fortsatt kontakt under hela utredningens gång.

Utredningen omfattar också besök hos en kurator som samtalar om den sociala bakgrunden, livssituationen och resurserna på det sociala området.

Det ingår också träffar med en psykolog som kartlägger de psykologiska resurserna personlighetsmässigt och kognitivt genom samtal och med hjälp av psykologiska tester. Det är viktigt att patienten har förmåga att förstå alla delar i den könsbekräftande processen. Psykologbedömningen kan medverka till diagnosticerande av transsexualism, men har inte detta som syfte. Utredningen bidrar till förståelsen av eventuell psykiatrisk sjuklighet och sammanfattas i ett utlåtande som bifogas ansökan till Socialstyrelsen om byte av juridiskt kön och underlivskirurgi.

Mottagningen vill också ha ett möte med någon/några anhöriga eller andra närstående för att prata igenom hur de känner inför det som komma skall. Detta görs tillsammans med ansvarig utredare och psykolog.

När hela denna process är avslutad kommer utredningsteamet att sammanträda och diskutera om det handlar om transsexualism eller om man anser att det är något annat.

Denna första del i utredningen tar minst ett år men kan ta mycket längre om utredningsteamet av någon anledning anser att det behövs längre tid.

Förberedande behandling
När patienten fått sin diagnos transsexualism fastställd börjar del två, en förberedande behandling och med remisser:

• Hormonbehandling med kvinnligt könshormon som ger brösttillväxt och en mer kvinnlig fettfördelning för transpersoner man-till-kvinna, MTF, och manligt könshormon som ger skäggväxt och grövre röst för kvinna-till-man, FTM. Numera ges också behandling för andra variationer i könsidentiteten.

• Röstträning hos en logoped för MTF.

• Möte med en kirurg som beskriver det operativa ingreppet och gör en kort undersökning av patientens kroppsliga kön.

• Patienten skall också inleda en så kallad real life test/experience. Patienten förväntas att ständigt leva i sin nya roll och klä sig och uppträda som i det upplevda könet.

Denna behandling pågår i ungefär ett år. Om behandlingen fungerar väl och patienten fortfarande har en stark önskan om könsbekräftande behandling skriver utredningsteamet ett intyg som tillsammans med en ansökan om juridiskt könsbyte och underlivskirurgi ska skickas till Socialstyrelsens rättsliga råd.

Könsbekräftande behandling
Innan patienten får genomgå en könsbekräftande kirurgisk behandling måste detta godkännas av Socialstyrelsens rättsliga råd. En del väljer att i stället utföra sin operation utomlands, ofta i Thailand, men får då stå för kostnaderna själva. Det är inget tvång att genomgå en operation, vare sig för den som är MTF eller FTM.
Med tidigare lagstiftning fick patienten stå med sitt ursprungliga juridiska kön i pass och legitimation och fick inte byta sitt personnummer utan att ha steriliserats först. Det kravet gäller inte längre.
Läs här om hur ansökan om byte av juridiskt kön och personnummer går till.
Byte till önskat namn får också göras, läs mer här.

Den tid det tar att genomgå en utredning är individuell, men det går inte fortare än två år eftersom detta är den tid det ska ta enligt de rekommendationer som är fastställda av Socialstyrelsens rättsliga råd. Det kan däremot ta mycket längre tid beroende på hur utredningsteamet bedömer patienten.

Utredningsenheter

Linköping
Universitetssjukhuset, sexologiska mottagningen
581 85 Linköping
Telefon 010-103 00 00 (fråga efter psykiatriska kliniken)

Lund
Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Lund
Postadress: Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Lund,
Baravägen 1, 221 85 Lund
Telefon 046-17 40 35 och 046-17 42 70 (kurator)
Telefon 046-17 42 71 (sekreterare)
Teamet tar emot personer folkbokförda i Skåne, Södra Halland, Blekinge och Kronobergs län samt patienter för second opinion.
Remiss från psykiater på hemorten krävs.
För den som bor utanför region Skåne krävs även specialistvårdsremiss.
Teamet tar emot remiss från personer som är från 17 år och 6 månader och uppåt.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Psykiatriska kliniken
431 80 MÖLNDAL
Telefon 031-34 32 32 0

Stockholm
Anova
Norra Stationsgatan 69, 4 tr
17176 STOCKHOLM
Telefon 08-517 732 00
Remiss krävs från läkare / husläkare.

Stockholm, barn & ungdom
Mottagning för könsinkongruens och könsdysfori (KID-mottagningen)
Kontaktperson: Maria Elonen
Telefon: 08-123 522 20
Adress:
Barn- och ungdomspsykiatri Stockholm
BUP Forsknings- och utvecklingscentrum
Mottagning för könsinkongruens och könsdysfori
Gävlegatan 22, Entré B, våning 8
113 30 Stockholm
Mottagningen tar emot personer som upplever könsdysfori eller har funderingar kring sin könsidentitet. KID-mottagningen tar emot patienter under 18 år från hela landet. Remiss från annan BUP-mottagning krävs.

Sydsverige
(Skåne, Blekinge, Kronobergs och Hallands län)
Den som tillhör Region Skåne kan ringa till mottagningen direkt (så kallad egenremiss).
För övriga gäller:
Blekinge: Kontakta Sexologmottagningen (Psykiatriska mottagningen, Karlskrona sjukhus/öst).
Växjö: Kontakta akutremissmottagningen.
Ljungby: Kontakta psykiatrin i Ljungby.
Södra Halland: Kontakta psykiatrin i Halland.
Norra Halland: Kontakta psykiatrin i Halland (patienter från norra Halland kan genom specialavtal komma till sexologmottagningen i Lund).

Umeå
Norrlands Universitetssjukhus, Psykiatriska kliniken
901 85 UMEÅ
Telefon 090-785 00 00 (växel). Be om att få bli koppla till allmänspykiatrin.
För patienter under arton år, kontakta barnpsykiatrin på nummer 090-785 66 00.

Uppsala
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Telefon 018-611 21 08

Västra Götalandsmottagningen
Lundströmmottagningen
Kungsgatan 5, 1 tr
441 30 Alingsås
Tar emot patienter under arton år.
Telefon 0322-22 67 90