Kalla fakta tar måndagen den 17/12 upp fallet Julle

Det finns kanske en del av er som känner till fallet Julle. Det handlar om en 9 år gammal transkille som inte får spela i pojklaget i den lokala fotbollsklubben pga att han fortfarande juridiskt är flicka.

Detta ärende drivs av Malmö mot Diskriminering och kommer tas upp i tingsrätten.

Posted

Beslut i riksdagen om hetslagstiftningen

Riksdagen tog den 14 november beslut nummer 2 vad gälle vissa grundlagsändringar som berör hetslagstiftningen. De nya lagarna börjar gälla från 1 januari 2019. Ändringarna berör många andra delar av lagarna också, sök i beslutet efter följande text ”Bifall till proposition 2017/18:59 punkt 2.2 om ändringar i brottsbalken om hets mot folkgrupp. Avslag på motionerna.”

Beslutet

Betänkandet

Posted

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Regeringen föreslår att två nya lagar, lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen, ska ersätta lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Även följdändringar i andra lagar föreslås.

Lagrådsremissen kan hittas via denna url

https://www.regeringen.se/4a57db/contentassets/e5155d68d9f342a18a449640d8d2f76a/vissa-kirurgiska-ingrepp-i-konsorganen-och-andring-av-det-kon-som-framgar-av-folkbokforingen.pdf

 

Läs mer

Posted

Moderniserad könstillhörighetslagstiftning

Regeringen fattar torsdagen den 30:e augusti beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag om en ny och modernare könstillhörighetslagstiftning. Bland annat ska det bli betydligt enklare att byta så kallat juridiskt kön. Ungas situation stärks också.

FPES ser positivt på att det läggs fram en lagrådsremiss  även om vi ännu inte har sett innehållet. Vi vet alltså inte ännu om denna verkligen är helt tillfyllest eller ej. Det lär vi få möjlighet att återkomma till.

FPES är också kritiska till att regeringen har låtit det dröja så länge. Vi var med och gav synpunkter för 1,5 år sedan på en snabbutredning rörande den medicinska delen men den juridiska delen startades inte förrän ansvaret lagts över på socialdepartementet i början av 2018.

Att komma med detta såpass nära valet tycker vi är tråkigt. Det kan äventyra ett väldigt viktigt beslut.

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/08/moderniserad-konstillhorighetslagstiftning-ska-starka-transpersoners-egenmakt

Posted

Podd om normkritik i socialtjänsten

En podd om hur kan socialtjänsten bli bättre på att möta hbtq-personers behov?

Socialtjänstpodden träffar Sara Lundgren från Socialstyrelsen för att prata om den nya webbutbildningen om normkritik ur ett hbtq-perspektiv.
Flera studier visar att hbtq-personer har ett lågt förtroende för socialtjänsten och att det gör att man avstår från att söka hjälp trots att man har behov. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stödja socialtjänsten i hur bemötandet kan förbättras och gör det nu i form av en webbutbildning.

Länk till Podden

https://soundcloud.com/user-828480428/normkritik-i-socialtjansten

Länk till Webbutbildningen

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Webb-utbildningar/Sidor/Att-synliggora-normer-i-socialtjansten-med-ett-hbtq-perspektiv.aspx

Posted

Möjlighet för personer som fick ändrat personnummer före 20160531

FPES och Skatteverket påminner om denna möjlighet för de som fick ändrat personnummer före 20160531.

Personer som ändrar sin könstillhörighet får nytt personnummer. Från 1 juni 2016 kommer det nya personnumret även att slå igenom för personens familjerelationer i folkbokföringen.

Förändringen gäller alla som ändrar könstillhörighet efter 1 juni 2016. Den som tidigare ändrat sin könstillhörighet har dock möjlighet att skriftligen begära ändring i folkbokföringen så att endast aktuella förhållanden visas.

Skatteverkets pressmeddelande 20160531
https://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2016/2016/nykonstillhorighetskaslaigenomfulltutifolkbokforingen.5.361dc8c15312eff6fd148c2.html?q=k%C3%B6nstillh%C3%B6righet

 

Posted

FPES aktiviteter på Europride 2018 i Göteborg

FPES har följande aktiviteter:

Tisdag 14/8 kl 13:30 Trans på jobbet – hur går det? Plats: Landsarkivet, Hörsalen, Arkivgatan 9A, Göteborg

Fredag 17/8 kl 13:45 Transpersoner och deras närstående Plats Artisten, Lingsalen (A505) Fågelsången 1, Göteborg

FPES har tält i EuroPride Park at Kungstorget opening hours:

Lördag 18/8 Samling Kl 14:30 FPES har gå grupp i  Europride Parad  Start:Kl 15:30Heden

EuroPride Göteborg information http://europride2018.com/2018/08/09/welcome-europride-2018-gothenburg/

Posted

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner Ändring: Brottsbalken  Beslutsunderlag: Prop. 2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner SFS: 2018:540  Ikraftträdande: 1 juli 2018

Lagändringarna innebär ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner. Grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelsen om olaga diskriminering samt i åtalsregeln om förolämpning. Det görs också ett tillägg så att det uttryckligen framgår att det är en försvårande omständighet om ett motiv för ett brott har varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck.

https://fpes.se/wp-content/uploads/2018/08/Viktiga-lagändringar-1-7-2018.pdf

Posted
Bookmark and Share