Normer och transpersoner

Vårt samhälles normer kan ibland begränsa möjligheten att vara sig själv. Den som inte passar in i könsnormen kan få svårigheter. Men att kunna leva som den man är hör till de mänskliga rättigheterna.

Ordet transpersoner används ofta som ett paraplybegrepp för personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från den traditionella samhällsnormen. En enskild transperson kan identifiera sig som man, kvinna, både och, mitt emellan, varken eller – oberoende av det kön som registrerats vid födseln. En del vill förändra sin kropp, andra inte.

Transpersoner kan sägas vara personer med könsidentitetsvariation. På engelska finns benämningarna transgender och gender variant persons.

Könsidentitet och könsuttryck är något annat än sexuell läggning. Transpersoner kan precis som andra ha vilken läggning som helst.

Några begrepp som handlar om transpersoner

är ett samlingsbegrepp som vanligen avser individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerades för dem vid födseln. Begreppet transperson motsvarar i stort sett engelskans transgender.

som i transperson, transvestit, transsexuell, är latin för ”på andra sidan”, och motsatsen är cis, som betyder ”på den här sidan”. En cisperson överensstämmer med vår kulturs könsnormer.

är en beteckning för transperson som av många anses vara banaliserande och kränkande. Att transa, med det menas att ikläda sig ett annat köns uttryck, i stället är byta om att föredra.

som exempelvis i ordet transsexualism, betyder kön och handlar inte om sexualitet.

är ett uttryck som i olika sammanhang kan avse antingen biologiskt, mentalt, socialt eller juridiskt kön. Kortfattat kan sägas att biologiskt kön är det kroppsliga, mentalt kön är det självupplevda (dvs könsidentiteten), socialt kön (genus, på engelska gender) är det som relaterar till omgivningen och juridiskt kön det som är rättsligt registrerat.

(tidigare kallat könskorrigering) är en procedur som många transsexuella genomgår. En transsexuell person byter inte kön utan förändrar sitt biologiska och/eller juridiska kön så att det stämmer överens med personens mentala kön.

betyder Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner. T står för samlingsbegreppet transpersoner och inte för transsexuella, vilket är en vanlig missuppfattning.

är en person som mer eller mindre ofta använder ett annat köns könsuttryck, som kläder, röstläge, kroppspråk och andra attribut. Transvestism kan sägas vara ett könsuttryck. Ordet transvestit är bildat av latinets trans ”på/till andra sidan” och vestitus ”klädd”.

är en person som har ett annat mentalt kön än sitt biologiska och juridiska kön (om könsbekräftande behandling inte har genomförts). Transsexualism är en medicinsk diagnos och kan sägas handla om könsidentitet. Se även könsbekräftande benhandling.

“Female to Male” = “kvinna till man” och MTF “Male to Female” = “man till kvinna”. Ett vanligt sätt att klargöra både vilket kön personen har/hade biologiskt och vilket kön personen ger uttryck för, känner sig som eller anser sig ha.

Ett stort antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta begrepp. Kortfattat är det en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är otypisk. ”Inter” betyder ”mellan” på latin och ”sexus” betyder ”kön”. Intersexuell betyder således ”mellan könen”. Intersexuella är en heterogen grupp och en del av dem kan räkna sig som transpersoner.

är ett begrepp som på engelska motsvarar det svenska begreppet transperson. Men på svenska har transgender/transgenderist kommit att beteckna personer som identifierar sig med ett kön som är motsatt deras biologiska, detta oavsett om eller hur mycket personen uttrycker det i sitt yttre.

är en person som definierar sig som att befinna sig mellan, i båda eller bortom de traditionella könen.

är en person som omväxlande definierar sig som man eller kvinna.

är en person som inte anser sig tillhöra något kön.

kan en person kalla sig som identifierar sig som mellan, bortom eller tillhörig båda könskategorierna kvinna/man. Begreppet används ibland för könsidentiteter som  inte följer tvåkönsnormen, till exempel intergender eller genderqueer. Kan även beteckna att personen inte identifierar sig med något kön alls. (Binär = som innehåller två beståndsdelar.)

kan beskrivas som en stark och ihållande känsla av att vara tilldelad fel kön. Ofta är denna känsla förknippad med ett psykiskt lidande och kan medföra en nedsatt förmåga att fungera i vardagen. Personer med könsdysfori kan därför få tillgång till könsbekräftande vård och behandling. (Dysfori = vantrivsel.)

innebär  att en persons könsidentitet inte stämmer överens med det kön som blev tilldelat vid födseln. (Inkongruens = oöverensstämmelse.)

kan innebära olika saker. Begreppet grundar sig i ett ifrågasättande av dominerande idéer om normalitet i fråga om kön och sexualitet. Det kan röra personers sexuella  läggning, könsidentitet och relationer men även genusteori, aktivism och ideologi.

är en person som har ett annat mentalt kön än sitt biologiska och juridiska kön (om könsbekräftande behandling inte har genomförts). Transsexualism är en medicinsk diagnos och kan sägas handla om könsidentitet. Se även könsbekräftande benhandling.

är en person som klär sig som ett annat kön för att underhålla. Uppfattningarna är olika om huruvida dragpersoner ska räknas som transpersoner.

är könsneutrala pronomen.

är ett ofta använt uttryck som innebär att vårt samhälle har en social norm som utgår ifrån att alla människor är antingen män eller kvinnor, att män ska vara maskulina och att kvinnor ska vara feminina och att män och kvinnor ska vara attraherade av varandra. Det förutsätts att man upplever sig tillhöra det kön man tilldelades vid födelsen. Personer som inte passar in i den mallen riskerar att osynliggöras, diskrimineras och trakasseras.